ชื่อ - สกุล :สุรพล ธัญญวิบูลย์
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หน้าที่หลัก :อาจารย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์