ชื่อ - สกุล :ดร.ภาธร ศรีกรานนท์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน้าที่หลัก :อาจารย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์