ชื่อ - สกุล :นิพัต กาญจนะหุต
ตำแหน่ง :อาจารย์
หน้าที่หลัก :หัวหน้าภาควิชาดนตรี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าภาควิชา
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
หน้าที่ในกลุ่ม : อาจารย์