[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
??????????????? ???????????    
IP ????????? 54.198.111.185     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 636 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU-webmail
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน M@xLearn

หมวดหมู่ blog

  
ประวัติภาควิชาดนตรี  
 

 ภาควิชาดนตรี เดิมชื่อว่าภาควิชาศิลปนิเทศ ประกาศเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2524 มีอาจารย์ ดร.กัญจนา สินธวานนท์ เป็นคณบดี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ เป็นคนแรก (พ.ศ.2524-2528) ภาควิชาศิลปนิเทศประกอบด้วยสาขาวิชา 3 สาขา คือ สาขาดนตรี สาขาการแสดง และ สาขาสื่อสารมวลชน

          หลักสูตรของภาควิชาทั้ง 3 สาขา เป็นหลักสูตรวิชาการที่มีหลักวิชาชีพแทรกอยู่เพื่อให้บัณฑิตนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2525 โดยรับโอนนิสิตวิชาเอกภาษา เข้ามาเรียนวิชาเอกดนตรี 1 คน และวิชาเอกสื่อสารมวลชน 7 คน และในปีการศึกษา 2526 ได้ประกาศรับนิสิตดนตรีและสื่อสารมวลชน โดยสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ยังไม่ได้เปิดรับนิสิตวิชาเอกการแสดง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ สนับสนุนให้นิสิตตั้งวงดนตรีสากล (ชื่อย่อ CA.BAND มีชื่อเต็มว่า COMMUNICATION ARTS BAND) และวงดนตรีไทยของภาควิชาศิลปนิเทศ รวมทั้งจัดการแสดงต่างๆ (ละคร) และออกหนังสือพิมพ์ของภาควิชาฯ ซึ่งวงดนตรีและการแสดงของภาควิชาศิลปนิเทศได้มีโอกาสแสดงถวายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของอาจารย์และนิสิตในภาควิชาฯ เป็นอย่างยิ่งและเมื่อนิสิตรุ่นแรกจบการศึกษาในปี พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนั้นด้วย

          ระหว่างปี พ.ศ.2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีบ้างโดยแยกเป็นดนตรีสากลและดนตรีไทยอย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงหลักสูตรสื่อสารมวลชนเพื่อให้ทันสมัยเสมอ ส่วนสาขาการแสดงยังคงเปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือก และวิชาพื้นฐานของภาควิชาศิลปนิเทศ

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2  สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาดนตรีไทย

2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

          สาขาวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิต คือ 

1. สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

          สาขาวิชาดนตรีไทย    เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖    โดยศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ภาคทฤษฎีมีการเรียนการสอนวิชาการในเรื่องต่างๆ เช่น ทฤษฎีดนตรีไทย   ประวัติดนตรีไทย หลักการแต่งเพลง   ดนตรีพื้นเมือง   คอมพิวเตอร์   การวิจัยทางดนตรี เป็นต้น   ภาคปฏิบัติมีลักษณะการสอนในรูปแบบ อาจารย์ 1 ท่านต่อเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือ   และทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมด้านดนตรีไทย เช่น พิธีไหว้ครูดนตรีไทยการสัมมนาทางด้านดนตรี   การแสดงดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิตตลอดหลักสูตร

          ผู้สำเร็จการศึกษา   สามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาโดยตรงและงานทางด้านมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป เช่น อาชีพครู-อาจารย์ สอนดนตรี อาชีพอิสระทางด้านดนตรี เป็นต้น

          ภาควิชาดนตรีมีเว็บไซต์ ที่เผยแพร่ หลักสูตร กิจกรรม รวมทั้งสาระความรู้ต่างๆของภาควิชาฯ ชื่อ   http://music.hum.ku.ac.th  

 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศมีทั้งหมดดังนี้ : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา อัตถะสัมปุณณะ (พ.ศ.2524-2528)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงเพ็ญ พานิชพัฒน์ (รองคณบดี ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2529-32)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย สันคติประภา (พ.ศ.2533-2534)

4. อาจารย์ ธารินี รอดสน (พ.ศ.2535-2538)

5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ (พ.ศ.2539-2540)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย สันคติประภา (พ.ศ.2541-2542)

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เวชชะ (พ.ศ.2543-2545)

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ เขียนทองกุล (พ.ศ.2545-2548)

9. อาจารย์พจี บำรุงสุข (พ.ศ.2548-2552)  
 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาดนตรี ได้แก่ : 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา (พ.ศ.2552-2555)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ นักรบ (พ.ศ.2555-ปัจจุบัน)  


??i??me bebek hgs y?kle trafik cezas? ?deme
avea fatura ?deme do??algaz faturas? ?deme turkcell fatura ?deme vodafone fatura ?deme elektrik faturas? ?deme ttnet fatura ?deme superonline fatura ?deme vak?fbank kredi kart? bor? sorgulama vak?fbank bor? sorgulama akbank kredi kart? bor? sorgulama akbank bor? sorgulama
خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو Google